Umowy

Kancelaria posiada bogate doświadczenie i praktykę w zakresie prawa kontraktowego. W szczególności zajmujemy się przygotowywaniem i analizą umów, w tym również kompleksową obsługą negocjacji zmierzających do zawarcia, zmiany lub zakończenia umowy. Posiadamy doświadczenie w dochodzeniu roszczeń związanych z realizacją kontraktów, uzyskiwania wynagrodzeń, kar umownych i odszkodowań. Zapewniamy wsparcie prawne nie tylko w dochodzeniu roszczeń, lecz również w zapewnieniu obrony przed nieuzasadnionymi żądaniami kontrahenta.Dostarczamy optymalne rozwiązania prawne spełniające oczekiwania biznesowe naszych klientów. Reprezentujemy zarówno duże podmioty gospodarcze i samorządowe jak również osoby fizyczne.

Jak możemy pomóc?

 
 

Kancelaria adwokacka w zakresie praktyki prawa umów świadczy m.in.:

  • usługi w zakresie sporządzenia projektów takich umów jak umowy dotyczące nieruchomości np. umowa użytkowania (w tym wieczystego), umowa służebności, umowa o roboty budowlane; umowa deweloperska, umowa o roboty budowlane, umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego i inne), umowa najmu (powierzchni w galerii handlowej, lokalu, mieszkania ect), umowa dzierżawy i umowa dożywocia; pozostałe umowy cywilnoprawne w tym m.in. umowa zastawu, umowa darowizny, umowa sprzedaży, umowa dostawy, umowa zlecenia, dzieło, i inne; umowa o dzieło; umowa użyczenia; umowa przewozu, umowa darowizny i umowa dożywocia; umowa zlecenia i umowa zlecenia i umowa o świadczenie usług; umowa dostawy; umowa o zakazie konkurencji; umowy dotyczące spadku.
  • usługi przygotowywania opinii prawnych dotyczących gotowych umów (wzorów) i przygotowywania projektów umów od zera.
  • tworzymy również umowy niestandardowe, w tym przygotowujemy umowy dedykowane na potrzeby konkretnego przedsięwzięcia.
  • zapewniamy kompleksowe wsparcie przy wykonywaniu umów, w tym przygotowujemy dokumenty dot. wykonywania i zakończenia umowy (m.in. zmiany stron umowy, cesje umowy, wypowiedzenie umowy, odstąpienie od umowy, wykonywania praw pierwszeństwa, odkupu).
  • zapewniamy reprezentację w negocjacjach, od przygotowania projektu umowy lub analizy umowy zaproponowanej przez kontrahenta do jej podpisania.
  • oferujemy bieżące wsparcie dla stron przy wykonywaniu umowy w sprawach spornych (w tym, przy nienależytym wykonywaniu umowy przez kontrahenta).