Prawo imigracyjne

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę cudzoziemców zarówno obywateli UE (oraz EOG/Szwajcarii ) i ich rodzin jak i obywateli państw trzecich (wizy krajowe i wjazd do strefy Schengen). Nasza praktyka obejmuje uzyskiwanie zezwoleń i wiz na pobyt i pracę, przygotowywanie odwołań o niekorzystnych decyzji, uzyskiwanie obywatelstwa polskiego i uzyskiwanie zgód na nabycie nieruchomości lub udziałów przez cudzoziemców. Świadczymy pomoc prawną przy uzyskiwaniu Karty Polaka i zezwolenia na pobyt ze względu na polskie pochodzenie.

Prawo imigracyjne - jak możemy Ci pomóc?

Wizy i zezwolenia

W ramach sekcji prawa imigracyjnego adwokaci kancelarii prowadzą kompleksową obsługę przedsiębiorców oraz osób prywatnych w zakresie uzyskiwania zezwoleń i wiz dla cudzoziemców. Prowadzimy m.in. praktykę w zakresie uzyskiwania m.in.:
 • zezwoleń na pobyt i pracę – tzw. zezwolenia jednolite.
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (niebieska karta).
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa.
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej.
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach.
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych. mobilność krótkoterminowa i długoterminowa naukowca
 • zezwolenie na pobyt czasowy dla stażysty/wolontariusza.
 • zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodzin obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz członków rodzin cudzoziemców.
 • zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu.
 • zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową.
 • zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności.
Reprezentujemy w sprawach o uzyskanie zgody na pobyt stały i zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Pomagamy uzyskać tzw. kartę pobytu. Udzielamy pomocy prawnej w zakresie legalizacji pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemców będących ofiarami handlu ludźmi.

Odwołania

Reprezentujemy również cudzoziemców w sprawach odwołań od niekorzystnych decyzji wojewody do Szefa Urzędów ds. Cudzoziemców i organów straży granicznej i celnej. Świadczymy pomoc w zakresie przygotowywania odwołań od decyzji zobowiązującej do powrotu.

Uzyskiwanie obywatelstwa polskiego

Nasza kancelaria świadczy dodatkowo pomoc prawną w sprawach o nadanie obywatelstwa polskiego i uznanie za obywatela polskiego.

Uzyskiwanie zgody na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

Posiadamy doświadczenie w zakresie uzyskiwania zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zezwolenia na nabycie nieruchomości / udziałów przez cudzoziemca.