Prawo medyczne

Kancelaria zapewnia pomoc prawną w zakresie prawa medycznego dla pacjentów, podmiotów leczniczych (lekarzy, placówek medycznych, w tym zarówno gabinetów lekarskich, klinik oraz szpitali) jak również przedsiębiorców związanych z branżą medyczną.

Prawo medyczne Kraków - jak możemy pomóc?

Pomoc prawna z zakresu prawa medycznego dla pacjentów

Reprezentujemy pacjentów w trakcie leczenia m.in. poprzez egzekwowanie praw pacjenta w toku procedur leczniczych i po zakończeniu leczenia (w tym prawa do uzyskania dokumentacji medycznej). Zapewniamy wsparcie prawne dla pacjentów w sprawach o tzw. błędy medyczne (błędy w sztuce lekarskiej), w tym m.in. błędy okołoporodowe, błędy w chirurgii plastycznej i błędy przy zabiegach medycyny estetycznej oraz kosmetologii. Oferujemy pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń przeciwko szpitalom i innym podmiotom leczniczym (m.in. w sprawach o zakażenia szpitalne, czypozostawienie ciał obcych w polu operacyjnym).Prowadzimy sprawy z zakresu uzyskiwania odszkodowań za szkody spowodowane leczeniem niezgodnym z aktualnym stanem wiedzy medycznej, wynikających z utratą zdolności do pracy jak również uzyskiwaniem zadośćuczynień za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, czy śmierć osoby najbliższej. Reprezentujemy również w sprawach cywilnych za szkody wyrządzone przez leki.

Przed poradą prawną prosimy o zebranie dokumentacji medycznej w sprawie.

Pomoc prawna z zakresu prawa medycznego dla lekarzy i podmiotów leczniczych

W zakresie obsługi lekarzy i podmiotów medycznych oferujemy:

wsparcie przy zakładaniu działalności gospodarczej (m.in. rejestracja, wybór odpowiedniej formy prawnej, pomoc prawna przy kontraktach biznesowych w tym, tworzenie umów dla lekarzy i personelu współpracującego, zakazy konkurencji);

reprezentację w sprawach spornych (zarówno na etapie przedsądowej jak i sądowej);

przygotowywanie projektów niezbędnej dokumentacji (w tym potrzebnych zgód, umów i pozostałej dokumentacji medycznej podmiotu leczniczego);

analizę zgłaszanych roszczeń przez pacjentów i podmioty trzecie, zastępstwo w rozmowach z ubezpieczycielami i w postępowaniu likwidacyjnym.

Zapewniamy reprezentację przed sądami powszechnymi i prokuraturą, Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy, Rzecznikiem Praw Pacjenta, Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych oraz ubezpieczycielami.

Pomoc prawna z zakresu prawa medycznego dla przedsiębiorców z branży medycznej

W zakresie oferty dla wszystkich podmiotów branży medycznej oferujemy doraźną pomoc lub stałą obsługę prawną. Zapewniamy m.in. usługi w zakresie:

przygotowywania projektów dokumentów związanych z prowadzoną działalnością,

zapewniamy obsługę w zakresie sporów sądowych,

reprezentujemy w postępowaniach administracyjnych, w tym w postępowaniach kontrolnych.