Kontakt telefoniczny z kancelarią:

Karta stałego pobytu

Karta stałego pobytu uprawnia do legalnego pobytu w Polsce. Umożliwia też podejmowanie pracy bez konieczności wyrabiania dodatkowych dokumentów. Karta pobytu stałego jest potwierdzeniem tożsamości obcokrajowca w trakcie jego przebywania w Polsce. Uprawnia go do przekraczania granic RP bez konieczności posiadania wizy. Wszystkie zasady przyznawania zezwolenia na pobyt stały są regulowane Ustawą z dn. 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz aktami wykonawczymi.

W kancelarii adwokackiej Krakowscy Adwokaci kompleksowo zajmujemy się sprawami dotyczącymi karty stałego pobytu. Poznaj naszą kancelarię.

Karta stałego pobytu - Kraków

Karta pobytu to dokument pobytowy, który jest wydawany cudzoziemcom, którzy w Polsce mają zezwolenia na:

– pobyt czasowy,

– pobyt stały,

– pobyt rezydenta długoterminowego UE,

bądź posiadają zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub ochronę międzynarodową.

Karta stałego pobytu Kraków – dokument ten jest wydawany raz na 10 lat. Po tym okresie należy odnowić kartę jako dokument, ale bez konieczności przechodzenia procesu wydania zezwolenia.

W naszej kancelarii adwokackiej pomożemy Ci w:

– uzyskaniu karty stałego pobytu w Polsce,

– sprawnym przejściu przez procedurę uzyskania zezwolenia,

– zorganizowaniu niezbędnych dokumentów oraz odpowiedzi na nurtujące pytania.

Karta stałego pobytu - Kancelaria Adwokacka Krakowscy Adwokaci

Karta pobytu – rodzaje i okresy ważności

Cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zgody na pobyt ze względów humanitarnych muszą uzyskać kolejną kartę pobytu przed upływem okresu ważności karty pobytu, jaką posiadali dotychczas.

Kolejne te same karty pobytu wydawane po upływie terminu ważności poprzednich są ważne przez taki sam okres. Wydaje się je na wniosek cudzoziemca składany na formularzu.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek o kartę pobytu?

Odpowiedni formularz o wydanie kolejnej karty pobytu należy złożyć w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności obecnej karty pobytu.

Cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce dzięki zezwoleniu na pobyt stały lub zezwoleniu na pobyt rezydenta długoterminowego UE składają wniosek do wojewody właściwego dla ich miejsca pobytu.

Cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce dzięki zezwoleniu na pobyt ze względów humanitarnych składają wniosek do komendanta placówki Straży Granicznej bądź komendanta oddziału Straży Granicznej właściwego dla ich miejsca pobytu.

Karta stałego pobytu - zezwolenie na pobyt stały - Kancelaria Adwokacka Krakowscy Adwokaci

Zezwolenie na pobyt stały

Decyzja o zezwoleniu na pobyt stały jest wydawana na czas nieoznaczony. Karta pobytu jest ważna przez 10 lat, natomiast nie ma konieczności wnioskowania o wydanie zezwolenia i ponownego przechodzenia przez procedury uzyskania go. 

Zezwolenie umożliwia podejmowanie pracy w Polsce bez konieczności starania się o dodatkowe dokumenty. Zezwolenie to, a także karta stałego pobytu w Polsce uprawnia do przemieszczania się do innych krajów w strefie Schengen w celach turystycznych. 

Wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt stały – Kraków

Wniosek musi być złożony przez cudzoziemca osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce. Wniosek pobiera się w określonym Urzędzie Wojewódzkim, w Wydziale ds. Cudzoziemców. W przypadku województwa małopolskiego jest to Wydział Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
Podczas składania wniosku jest obowiązek złożenia odcisków linii papilarnych. 

Polskie pochodzenie a zezwolenie na pobyt stały

Co oznacza mieć polskie pochodzenie?

Za osobę polskiego pochodzenia uznaje się osobę, która deklaruje narodowość polską oraz łącznie spełnia poniższe warunki:

– osoba ta wykazuje związek z polskością, głównie przez pielęgnowanie polskich tradycji, zwyczajów i polskiej mowy;

– co najmniej jedno z rodziców tej osoby bądź dziadków, lub dwoje pradziadków było narodowości polskiej.

Krakowscy Adwokaci - karta stałego pobytu - Kancelaria Adwokacka

Jak cudzoziemiec o polskim pochodzeniu może zalegalizować swój pobyt?

Cudzoziemiec polskiego pochodzenia może zalegalizować swój pobyt w Polsce przez:

– ubieganie się o Kartę Polaka na podstawie polskiego pochodzenia,

– ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały na podstawie ważnej Karty Polaka,

– ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały na podstawie polskiego pochodzenia.

Należy pamiętać, że Karta Polaka nie jest dokumentem uprawniającym cudzoziemca do osiedlenia się w Polsce bądź przekraczania granic Polski bez wizy, jak również nie oznacza nadania polskiego obywatelstwa.

Dzięki Karcie Polaka cudzoziemiec może otrzymać bez opłat wizę pobytową długoterminową, która uprawnia go do wielokrotnego przekraczania polskiej granicy.

Potwierdzone polskie pochodzenie - co dalej?

Jeśli danej osobie potwierdzono polskie pochodzenie, może ona osiedlić się w Polsce na stałe, a to oznacza, że może ubiegać się ona o zezwolenie na pobyt stały. Należy przy tym przedstawić dokumenty, które to pochodzenie potwierdzają. Żeby zweryfikować polskie pochodzenie, obcokrajowiec może być wezwany na rozmowę do Urzędu Wojewódzkiego, gdzie przedstawiciel Urzędu zadaje różne pytania mające na celu potwierdzić związek osoby z polskością.

Kancelaria Adwokacka Krakowscy Adwokaci - obywatelstwo polskie - paszport RP

Karta stałego pobytu – kto może ubiegać się o kartę stałego pobytu?

Na podstawie art. 195 Ustawy o cudzoziemcach zezwolenie na pobyt stały może być udzielone:

Karta stałego pobytu w Polsce - niezbędne dokumenty do złożenia wniosku

W zależności od obowiązującej regulacji, na podstawie której cudzoziemiec ubiega się o uzyskanie karty stałego pobytu, obowiązkowe dokumenty, jakie należy załączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt stały będą różne. Zwykle jednak cudzoziemiec musi przygotować:

– 2 egzemplarze wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt stały,

– 4 aktualne fotografie zgodne z obowiązującymi wymogami,

– kserokopie wszystkich zapisanych stron z paszportu zagranicznego, a sam oryginał paszportu musi przedstawić do wglądu

– dowód uiszczenia opłaty skarbowej,

– dokumenty, które potwierdzają dane zawarte we wniosku, i które uzasadniają staranie się o uzyskanie zezwolenia na pobyt stały.

Jeśli cudzoziemiec stara się o wydanie zgody na pobyt stały na podstawie Karty Polaka, do wniosku musi dołączyć ważną kartę i przedstawić oryginał do wglądu. Po uzyskaniu zgody na pobyt stały, obcokrajowiec musi zwrócić Kartę Polaka właściwemu wojewodzie w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

Karta stałego pobytu - kompleksowa pomoc Kancelaria Adwokacka Krakowscy Adwokaci
Karta stałego pobytu - niezbędne dokumenty - Kancelaria Adwokacka Krakowscy Adwokaci

Zezwolenie na pobyt stały a praca

Zezwolenie na pobyt stały uprawnia cudzoziemca do podjęcia legalnej pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Nie wymaga się przy tym żadnych dodatkowych pozwoleń. 

Nie uprawnia ono jednak do pracy na terytorium innych krajów, także w strefie Schengen.

Cofnięcie zezwolenia na pobyt stały

W niektórych sytuacjach można cofnąć zezwolenie na pobyt stały. Rob się to w przypadku, gdy:

– wymaga tego interes RP,

– wymagają tego względy bezpieczeństwa kraju, obronności lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego,

– w procesie udzielania cudzoziemcowi pozwolenia on:

a) złożył wniosek, który zawierał nieprawdziwe dane osobowe lub inne informacje, bądź dołączył do wniosku dokumenty z takimi danymi lub informacjami,

b) zeznał nieprawdę, zataił prawdę, podrobił lub przerobił dokument,

– obcokrajowiec został skazany na co najmniej 3 lata pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne,

– osoba opuściła terytorium Polski na okres powyżej 6 lat.

Zezwolenie, które było przyznane na podstawie zawarcia związku małżeńskiego z obywatelem polskim można cofnąć jeśli obcokrajowiec rozwiódł się w przeciągu 2 lat od dnia udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały.

Karta stałego pobytu - warunki przyznania - Kancelaria Adwokacka Krakowscy Adwokaci

Karta stałego pobytu - Kancelaria Adwokacka Krakowscy Adwokaci

Jesteśmy kancelarią adwokacką z siedzibą w Krakowie. Oferujemy profesjonalną pomoc oraz obsługę prawną w zakresie ubiegania się o kartę stałego pobytu i zezwolenie na pobyt stały. Pomagamy w uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy, stały i tolerowany, karty pobytu (legalizacja pobytu) oraz pobytu rezydenta długoterminowego Wspólnoty Europejskiej. 

Sporządzamy wnioski o przyznanie zezwolenia i reprezentujemy obcokrajowców w sprawach związanych z legalizacją pobytu w postępowaniu przed określonym wojewodą. Sporządzamy także wnioski o przyznanie obywatelstwa polskiego.

Anna Plebanek-Liro

Adwokat

Jakub Tolasz

Adwokat

Karta stałego pobytu - zezwolenie na pobyt stały

W kancelarii adwokackiej Krakowscy Adwokaci profesjonalnie podchodzimy do spraw związanych z kartą stałego pobytu. Oferujemy swoją pomoc na terenie całego województwa małopolskiego, m.in. w poniższych miastach:

karta stałego pobytu Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Oświęcim, Chrzanów, Olkusz, Nowy Targ, Bochnia, Gorlice, Zakopane, Skawina, Wieliczka, Andrychów, Trzebina, Wadowice, Kęty, Myślenice, Libiąż, Brzesko, Limanowa, Rabka-Zdrój, Dąbrowa Tarnowska, Miechów, Brzeszcze, Niepołomice, Krynica-Zdrój, Bukowno, Krzeszowice, Sucha Beskidzka, Chełmek, Stary Sącz, Wolbrom, Mszana Dolna, Tuchów, Sułkowice, Dobczyce, Proszowice, Grybów, Maków Podhalański, Szczawnica, Piwniczna-Zdrój, Jordanów, Muszyna, Biecz, Kalwaria Zebrzydowska, Słomniki, Żabno, Szczucin, Skała, Zator.

Obywatelstwo polskie

Karta stałego pobytu daje szansę na uzyskanie polskiego obywatelstwa. Po roku pobytu w Polsce w ramach posiadania karty stałego pobytu można aplikować do wojewody o obywatelstwo polskie. W kancelarii adwokackiej Krakowscy Adwokaci zajmujemy się różnymi sprawami z zakresu prawa imigracyjnego, także dotyczącymi nabywania obywatelstwa polskiego.