Kontakt telefoniczny z kancelarią:

Obywatelstwo polskie

Obywatelstwo polskie gwarantuje posiadanie pełni praw obywatelskich, w tym możliwość uzyskania paszportu polskiego i uczestniczenia w wyborach. Posiadając obywatelstwo polskie uzyskuje się także obywatelstwo Unii Europejskiej.

Zasady uzyskania obywatelstwa polskiego są regulowane przez Ustawę z dn. 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim. Reguluje ona warunki uzyskania obywatelstwa, jak również tryb i zasady nabycia oraz utraty obywatelstwa polskiego.

W kancelarii adwokackiej Krakowscy Adwokaci oferujemy profesjonalną pomoc w sprawach dotyczących obywatelstwa. Dowiedz się więcej o kancelarii.

Obywatelstwo polskie - Kraków

Obywatel Polski to osoba, która posiada obywatelstwo polskie bazujące na aktualnych przepisach. Posiadanie podwójnego obywatelstwa (obywatelstwa polskiego i innego) nie pozbawia osoby praw i obowiązków wynikających z bycia obywatelem Polski. Obywatelstwo polskie Kraków – w kancelarii adwokackiej Krakowscy Adwokaci profesjonalnie zajmujemy się sprawami związanymi z nadaniem i utratą polskiego obywatelstwa. Zapewniamy kompleksowe konsultacje oraz poufność. Zapraszamy do kontaktu.
Kancelaria Adwokacka Krakowscy Adwokaci - obywatelstwo polskie - warunki nadania
Kancelaria Adwokacka Krakowscy Adwokaci - obywatelstwo polskie - nadanie, utrata

Wniosek o obywatelstwo polskie

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składa się do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania Wojewody. W przypadku Krakowa wnioski składa się do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego do Wydziału Spraw Obywatelskich. Aktualny wniosek można znaleźć tutaj.

Wniosek o obywatelstwo polskie - wymagane dokumenty

Do wniosku skierowanego do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej należy dołączyć następujące dokumenty:

– zdjęcie paszportowe o określonych wymiarach (4,5 cm x 3,5 cm),

– oryginał odpisu aktu urodzenia, który został wydany przez Urząd Stanu Cywilnego,

– oryginał dokumentu, który potwierdza aktualny stan cywilny (np. odpis aktu małżeństwa), wydany także przez Polski Urząd Stanu Cywilnego,

– kserokopię zezwolenia na pobyt w Polsce czasowy lub stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE bądź osiedlenia się, 

– kserokopię karty pobytu, zaświadczenia potwierdzającego rejestrację pobytu obywatela UE bądź członka jego rodziny, lub dokumentu, który potwierdza prawo do stałego pobytu,

– kserokopię ważnego dokumentu tożsamości (poświadczoną urzędowo), tj. paszportu zagranicznego, dokumentu tożsamości obywatela UE bądź dokumentu podróży),

– dokumenty, które potwierdzają źródło utrzymania osoby,

– dokumenty, które poświadczają osiągnięcia zawodowe (tj. zawodowe lub naukowe tytuły i stopnie, publicystyka, prace twórcze, nagrody, projekty), a także działalność polityczną oraz społeczną,

– jeśli rodzice bądź dalsi wstępni posiadali obywatelstwo polskie to również ich dokumenty,

– jeśli osoba posiadała obywatelstwo polskie w przeszłości to także dokumenty to potwierdzające, jak również świadczące o utracie i dacie nabycia obywatelstwa obcego,

– dodatkowe dokumenty, które wnioskodawca chce załączyć, jak np. listy polecające.

Dodatkowo obcokrajowiec, który sprawuje władzę rodzicielską nad małoletnim cudzoziemcem musi załączyć jeszcze:

– fotografię małoletniego,

– oryginał odpisu aktu urodzenia małoletniego, wydany przez Polski Urząd Stanu Cywilnego,

– kserokopię dokumentu, który poświadcza tożsamość i obywatelstwo małoletniego,

– jeśli posiada – kserokopię karty pobytu małoletniego, 

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na nadanie małoletniemu obywatela polskiego przyjmowane do protokołu od drugiego z rodziców przez właściwego wojewodę.

– jeśli małoletni cudzoziemiec skończył 16 lat, także jego oświadczenie o wyrażeniu zgody na nadanie mu obywatelstwa polskiego przyjmowane do protokołu przez właściwego miejscowo wojewodę.

Kancelaria Adwokacka Krakowscy Adwokaci - obywatelstwo polskie - paszport RP

Kto nadaje obywatelstwo polskie?

Obywatelstwo polskie nadaje Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej obcokrajowcowi na wniosek przez niego złożony. Prezydent może nadać obywatelstwo polskie każdemu cudzoziemcowi i w żaden sposób nie jest ograniczony Konstytucją w tej kwestii.

Jak uzyskać obywatelstwo polskie?

Obywatelstwo polskie można uzyskać na 4 sposoby:

Z mocy prawa

– to najczęstszy sposób uzyskiwania obywatelstwa polskiego. Małoletnie dziecko otrzymuje obywatelstwo w ten sposób jeśli co najmniej jedno z jego rodziców posiada obywatelstwo polskie w momencie urodzenia dziecka (zasada prawa krwi), bądź jeśli dziecko urodziło się na terytorium RP, a jego rodzice nie są znani, nie posiadają żadnego obywatelstwa lub jest ono nieokreślone (zasada prawa ziemi);

Przez nadanie

– obywatelstwo nadaje jedynie Prezydent RP i decyzję ten podejmuje w sposób suwerenny. Nadanie obywatelstwa następuje na wniosek cudzoziemca;

Przez uznanie za obywatela polskiego

– to najczęstszy sposób, w jaki cudzoziemcy uzyskują obywatelstwo polskie;

Przez przywrócenie obywatelstwa polskiego

– przywrócić obywatelstwo polskie można przy zachowaniu pewnych warunków. Następuje to na wniosek cudzoziemca, który utracił obywatelstwo przed dn. 1 stycznia 1991 r.

Obywatelstwo polskie – warunki przyznania

Istnieje kilka warunków, które zostały wyszczególnione w Ustawie o obywatelstwie polskim, i które trzeba spełnić, jeśli chce się uzyskać obywatelstwo polskie. Według nich obywatelem polskim może zostać:

    • pozostaje w związku małżeńskim z obywatelem polskim, który zawarł co najmniej 3 lata wcześniej,
    • nie posiada żadnego obywatelstwa,
    • posiada zezwolenie na pobyt stały, prawo stałego pobytu bądź zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
    • posiada w RP regularne, stabilne źródła dochodów, a także tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego.

Obywatelstwo polskie przez małżeństwo

Obcokrajowiec, który zawiera związek małżeński z obywatelem polskim nie uzyskuje automatycznie obywatelstwa polskiego. Może on się ubiegać o obywatelstwo dopiero po spełnieniu określonych warunków. Musi przebywać w Polsce nieprzerwanie co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub zezwolenia na pobyt stały, i który w związku małżeńskim z obywatelem polskim pozostaje co najmniej od 3 lat.

Utrata obywatelstwa polskiego

Utrata obywatelstwa polskiego może nastąpić tylko w przypadku decyzji o zrzeknięciu się obywatelstwa polskiego i uzyskaniu zgody na zrzeczenie się od Prezydenta RP.

Kancelaria Adwokacka Krakowscy Adwokaci - obywatelstwo polskie
Kancelaria Adwokacka Krakowscy Adwokaci - obywatelstwo polskie - warunki uzyskania obywatelstwa

Przywrócenie obywatelstwa polskiego

Przywrócenie obywatelstwa polskiego dotyczy jedynie osób, które stracili je przed dniem 1 stycznia 1999 r. Przywróceniem obywatelstwa zajmuje się minister właściwy do spraw zewnętrznych na wniosek sporządzony przez zainteresowanego. Przywrócenie może nie nastąpić na skutek istotnych przyczyn, które są określone w ustawie (jak np. dobrowolna służba wojskowa obcokrajowca w wojskach Państw Osi lub podejmowanie działań niekorzystnych dla RP podczas II wojny światowej). Przywrócenie obywatelstwa polskiego również nie nastąpi w sytuacji, gdy istnieje możliwość, że będzie stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego.

Adwokat obywatelstwo polskie - Kancelaria Adwokacka Krakowscy Adwokaci

Nasza kancelaria adwokacka ma siedzibę w Krakowie. Oferujemy profesjonalną obsługę prawną w zakresie ubiegania się o obywatelstwo polskie. Reprezentujemy w postępowaniach od negatywnych decyzji konsularnych w sprawie Karty Polaka. Pomagamy sporządzać odpowiednie wnioski i kompletować dokumenty. Odpowiadamy na wszelkie wątpliwości związane z obywatelstwem polskim.

Anna Plebanek-Liro

Adwokat

Jakub Tolasz

Adwokat

Obywatelstwo polskie woj. małopolskie

W kancelarii adwokackiej Krakowscy Adwokaci zajmujemy się kompleksowo sprawami dotyczącymi nabycia, utraty bądź cofnięcia obywatelstwa polskiego. Oferujemy usługi na terenie województwa małopolskiego. Współpracujemy z klientami z poniższych miast: 

obywatelstwo polskie Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Oświęcim, Chrzanów, Olkusz, Nowy Targ, Bochnia, Gorlice, Zakopane, Skawina, Wieliczka, Andrychów, Trzebina, Wadowice, Kęty, Myślenice, Libiąż, Brzesko, Limanowa, Rabka-Zdrój, Dąbrowa Tarnowska, Miechów, Brzeszcze, Niepołomice, Krynica-Zdrój, Bukowno, Krzeszowice, Sucha Beskidzka, Chełmek, Stary Sącz, Wolbrom, Mszana Dolna, Tuchów, Sułkowice, Dobczyce, Proszowice, Grybów, Maków Podhalański, Szczawnica, Piwniczna-Zdrój, Jordanów, Muszyna, Biecz, Kalwaria Zebrzydowska, Słomniki, Żabno, Szczucin, Skała, Zator.

Karta stałego pobytu​

Często zanim nastąpi możliwość wnioskowania o obywatelstwo polskie należy uzyskać kartę stałego pobytu w Polsce. W kancelarii adwokackiej Krakowscy Adwokaci zajmujemy się także sprawami związanymi z kartą pobytu.