Kontakt telefoniczny z kancelarią:

Zezwolenie na pracę

Zezwolenie na pracę wymagane jest w sytuacji, gdy pracodawca chce zatrudnić cudzoziemca spoza UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Nie można legalnie zatrudnić cudzoziemców z tych obszarów bez posiadania odpowiedniego zezwolenia na pracę.

W kancelarii adwokackiej Krakowscy Adwokaci zajmujemy się sprawami dotyczącymi wnioskowania i uzyskiwania zezwolenia na pracę. Mamy duże doświadczenie i sprawnie przeprowadzamy przez wszystkie etapy. Współpracując z nami proces legalizacji pracy obcokrajowca przestanie być uciążliwy. Zapraszamy do kontaktu.

Zezwolenie na pracę cudzoziemca

Nielegalne zatrudnienie cudzoziemca bądź jego nielegalny pobyt w Polsce stanowią wykroczenia, za które można otrzymać bardzo wysokie sankcje. Ustawa z dn. 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy określa, kiedy cudzoziemiec jest uprawniony do  wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Pobyt cudzoziemca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej legalny jest dzięki wizie krajowej lub Schengen, paszporcie biometrycznemu i zezwoleniu na pobyt czasowy.
Żeby legalnie zatrudnić cudzoziemca w Polsce musi on wykazać, że jego pobyt będzie dłuższy niż 3 miesiące oraz wymagane jest: – zezwolenie na pracę typu A, B, C, D, E, S, – oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy (dokument, który wydawany jest jedynie dla obywateli 6 państw: Armenii, Gruzji, Białorusi, Rosji, Mołdawii i Ukrainy), – zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Zatrudnienie obywateli 6 krajów: Gruzji, Armenii, Mołdawii, Ukrainy, Rosji lub Białorusi może odbywać się na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
Dzięki złożeniu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi można uniknąć przeprowadzenia tzw. testu rynku pracy przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, co znaczne przyspieszy legalizację zatrudnienia obcokrajowca. Złożyć oświadczenie można listownie, elektronicznie lub podczas wizyty w urzędzie.

Kiedy można złożyć oświadczenie?

Żeby można było złożyć oświadczenie okres zatrudnienia nie może przekroczyć 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, a praca, którą cudzoziemiec ma wykonywać nie jest pracą sezonową, wymagającą zezwolenia.
Praca sezonowa to praca, która wykonywana jest przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym w określonych sektorach – ogrodnictwo, rolnictwo, turystyka w ramach działalności, które zostały uznane za sezonowe i określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.
Oświadczenie należy złożyć przed podjęciem przez cudzoziemca pracy i po wpisaniu oświadczenia przez organ do ewidencji oświadczeń.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - załączniki

Podczas składania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi należy załączyć do niego:

– dokumenty, które potwierdzają tożsamość pracodawcy, 

-w przypadku osoby fizycznej – kopię dowodu osobistego lub kopię wypełnionych stron z danymi z dokumentu podróży,

– w przypadku osoby prawnej – odpis z KRS bądź innego rejestru, który zawiera aktualne dane na dzień składania wniosku,

– w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego – kopię zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS bądź kopię zaświadczenia z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego albo inny dokument, który potwierdzi posiadanie gospodarstwa,

– kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a jeśli cudzoziemiec nie przebywa na terenie RP – kopię dokumentów podróży z jego danymi osobowymi,

– dowód uiszczenia opłaty za złożenie oświadczenia,

– oświadczenie o niekaralności w związku z okolicznościami, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 88z ust. 5 pkt 1-6).

W przypadku składania wniosku w formie elektronicznej należy dołączyć do niego skany dokumentów. Organ może zażądać przedstawienia oryginałów dokumentów. Dokumenty, które zostały sporządzone w jęz. obcym (oprócz dokumentów podróży i dowodów osobistych) należy złożyć wraz ze sporządzonych przez tłumacza przysięgłego ich tłumaczeniem na język polski.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi Kraków

W kancelarii adwokackiej Krakowscy Adwokaci zajmujemy się profesjonalną pomocą prawną w zakresie składania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Zapraszamy do kontaktu.

Zaproszenie cudzoziemca do pracy

Zaproszenie cudzoziemca od pracodawcy to dokument, który potwierdza, że zapraszany cudzoziemiec posiada środki finansowe, które wystarczą na pokrycie kosztów związanych z pobytem na terytorium RP (w tym zakwaterowania i wyżywienia), a także na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa zamieszkania lub pochodzenia, bądź kosztów tranzytu do państwa trzeciego, udzielającego pozwolenia na wjazd. Zaproszenie nie upoważnia cudzoziemca do podjęcia pracy w Polsce, a może jedynie być przedstawione podczas ubiegania się o wizę lub w trakcie kontroli granicznej.

Zapraszającym może być:

– obywatel polski, który zamieszkuje terytorium RP,

– cudzoziemiec, który przebywa na terytorium Polski legalnie i nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia, lub który posiada zezwolenie na pobyt stały bądź pobyt rezydenta długoterminowego UE,

– osoba prawna bądź jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej i ma siedzibę na terytorium RP.

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Organizacja legalnego pobytu oraz pracy dla cudzoziemca może być możliwa w ramach jednej tylko procedury, dzięki tzw. jednolitemu zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę. Można taki wniosek złożyć w sytuacji, gdy obcokrajowiec ma zamiar przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące w celu podjęcia pracy zarobkowej. 

Wniosek o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę musi być złożony osobiście do wojewody właściwego dla miejsca pobytu. Musi być on złożony nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu cudzoziemca w Polsce. Minimalnym czasem oczekiwania na zezwolenie są trzy miesiące. Co do zasady zezwolenie jest wydawane na okres 3 lat (chyba, że pracodawca wskazał krótszy okres), przy czym pierwsze zezwolenie jest wydawane zazwyczaj na okres 1 roku.

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę - warunki uzyskania

Aby uzyskać jednolite zezwolenie na pracę i pobyt czasowy należy spełnić pewne warunki, o których mowa w art. 114 ustawy o cudzoziemcach. Legalizacja pobytu oraz pracy jest możliwa, gdy:

– cudzoziemiec jest ubezpieczony bądź posiada potwierdzenie, że jego ubezpieczyciel pokryje koszty ewentualnego leczenia w Polsce,

– osoba, która ubiega się o zezwolenie, posiada stabilne źródło dochodu, które zapewnia możliwość utrzymania siebie i członków rodziny, które pozostają na jej utrzymaniu,

– obcokrajowiec mieszka na terytorium RP,

– wynagrodzenie cudzoziemca nie jest niższe od wynagrodzenia innych osób, które wykonują tę samą pracę,

– miesięczne wynagrodzenie nie jest niższe od minimalnego,

– podmiot zatrudniający obcokrajowca nie ma możliwości zatrudnić osoby z lokalnego rynku pracy.

Wszystkie powyższe mają na celu pozwolić na legalizację pobytu oraz zapewnienie jak najlepszych warunków pracy i życia w Polsce cudzoziemcom. 

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę - dokumenty i załączniki

Dokumenty, jakie należy przygotować podczas wnioskowania o jednolite zezwolenie na pobyt i pracę:

– dwa egzemplarze wypełnionego wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy  (wniosek oraz załącznik nr 1, który wypełnia pracodawca),

– 4 aktualne fotografie, w stanie nieuszkodzonym, kolorowe, na jasnym tle, o wymiarach 45×35 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, 

– jeśli cudzoziemiec ma wrodzoną bądź nabytą wadę wzroku może dołączyć fotografię w okularach z ciemnymi szkłami (należy też dołączyć dokumenty, które potwierdzają niepełnosprawność bądź oświadczenie obcokrajowca o niepełnosprawności),

– jeśli wyznanie cudzoziemca nakazuje mu nosić odpowiednie nakrycie głowy można dołączyć fotografię w nakryciu głowy, o ile twarz jest w pełni widoczna (należy też dołączyć oświadczenie obcokrajowca o przynależności do danej wspólnoty wyznaniowej),

– potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej,

– wymagana jest kserokopia zapisanych stron paszportu, z dodatkową kopia strony ze zdjęciem i danymi osobowymi i oryginał do wglądu.

Zezwolenie na pracę - typy

Istnieją różne typy zezwoleń na pracę – A, B, C, D, E oraz S. Poniżej zostały opisane 3 z nich.

Zezwolenie na pracę typu A

Zezwolenie na pracę typ A – wniosek ten dotyczy cudzoziemców, którzy wykonują pracę na terytorium Polski na podstawie umowy z podmiotem, którego zakład, siedziba, oddział, miejsce zamieszkania bądź inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium RP.

Zezwolenie na pracę typu B

Wniosek na zezwolenie na pracę typu B dotyczy cudzoziemców, których praca polega na:

– prowadzeniu spraw spółki komandytowo-akcyjnej bądź komandytowej w charakterze komplementariusza,

– pełnieniu roli prokurenta,

– pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej, która wpisana jest do rejestru przedsiębiorców lub która jest spółką kapitałową w organizacji.

Zezwolenie na pracę typu C

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pracę typu C odnosi się do cudoziemców, którzy wykonują pracę u zagranicznego pracodawcy delegowanego na terytorium RP na okres dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym w rozumieniu ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego lub podmiotu powiązanego.

Zezwolenie na pracę cudzoziemca - zmiana pracodawcy

Co do zasady zmiana pracodawcy, a więc podmiotu, który powierza wykonywanie pracy, wiąże się z koniecznością złożenia kolejnego wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę przez cudzoziemca. Nie istnieje możliwość zmiany decyzji o zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę w sytuacji zmiany pracodawcy. 

 

Zezwolenie na pracę - badanie rynku pracy

Badanie rynku pracy lub inaczej test runku pracy jest procedurą weryfikacji, którą przeprowadza właściwy dla siedziby bądź dla miejsca stałego pobytu/zameldowania na pobyt stały pracodawcy Dyrektor Urzędu Pracy. Sprawdza się tu, w ramach rekrutacji prowadzonej przez dyrektora, czy potrzeby kadrowe pracodawcy mogą zostać zaspokojone przez pracowników z lokalnego rynku pracy. Istnieje jednak lista zawodów (oddzielna dla każdego województwa), które nie wymagają wykonania badania rynku pracy i wojewoda udziela zezwolenia na pracę bez konieczności uzyskania informacji starosty. W przypadku woj. małopolskiego są to:

– lekarz (wszystkie specjalności),

– pielęgniarka (wszystkie specjalności),

– kierowca ciągnika siodłowego,

– kierowca samochodu ciężarowego,

– kucharz,

– specjaliści do spraw technologii informayjno-komunikacyjnych.

Więcej informacji można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dn. 28 czerwca 2018 r. oraz w Rozporządzeniu Wojewody Małopolskiego z dn. 8 grudnia 2017 r.

Zezwolenie na pracę - Kancelaria Adwokacka Krakowscy Adwokaci

Kancelaria Adwokacka Krakowscy Adwokaci świadczy pomoc firmom w sprawnym zatrudnianiu obcokrajowców. Zajmujemy się uzyskaniem zezwolenia na pracę dla cudzoziemca, pomagamy kompletować i wypełniać wnioski oraz inne załączniki.

Anna Plebanek-Liro

Adwokat

Jakub Tolasz

Adwokat

Zezwolenie na pracę cudzoziemca - niebieska karta UE (Blue Card)

Jest możliwość złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie, który wymaga od cudzoziemca wysokich kwalifikacji. Do wniosku dołącza się załączniki, które wskazują na warunki zatrudnienia. Zezwolenie to upoważnia do pobytu w Polce i pracy. Jest udzielane na okres dłuższy o 3 miesiące niż okres wykonywania pracy, ale nie dłuższy niż 3 lata. Możliwe jest ubieganie się po tym czasie o kolejne zezwolenie. Na tej podstawie przydzielana jest cudzoziemcowi Karta Pobytu z adnotacją „Niebieska Karta UE”.

Zezwolenie na pracę Kraków, woj. małopolskie

W kancelarii adwokackiej Krakowscy Adwokaci profesjonalnie zajmujemy się uzyskiwaniem zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców. Oferujemy pomoc prawną na terenie całego woj. małopolskiego, w tym w miastach:

zezwolenie na pracę dla cudzoziemca Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Oświęcim, Chrzanów, Olkusz, Nowy Targ, Bochnia, Gorlice, Zakopane, Skawina, Wieliczka, Andrychów, Trzebina, Wadowice, Kęty, Myślenice, Libiąż, Brzesko, Limanowa, Rabka-Zdrój, Dąbrowa Tarnowska, Miechów, Brzeszcze, Niepołomice, Krynica-Zdrój, Bukowno, Krzeszowice, Sucha Beskidzka, Chełmek, Stary Sącz, Wolbrom, Mszana Dolna, Tuchów, Sułkowice, Dobczyce, Proszowice, Grybów, Maków Podhalański, Szczawnica, Piwniczna-Zdrój, Jordanów, Muszyna, Biecz, Kalwaria Zebrzydowska, Słomniki, Żabno, Szczucin, Skała, Zator.

Zezwolenie na pracę a zezwolenie rezydenta długoterminowego UE

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest udzielane na czas nieoznaczony. Wydaje się na jego podstawie kartę pobytu, która ważna jest przez 5 lat. Obcokrajowiec posiadający to zezwolenie jest upoważniony do wykonywania pracy na terytorium RP bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. Karta pobytu zawiera tu adnotację „dostęp do ryku pracy”.