Prawo górnicze

Kancelaria świadczy obsługę prawną branży górniczej i podmiotów z nią współpracujących. Posiadamy doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej kopalń i zakładów odkrywkowych. Nie tylko znamy regulacje dotyczące poszukiwania i rozpoznawania kopalin lub ich wydobywania, ale również rozumiemy specyfikę branży górniczej. Sprawy górnicze są prowadzone przez adwokata, który posiada wykształcenie górnicze (tytuły zawodowe technika oraz mistrza w zawodzie górnik odkrywkowej eksploatacji złoża). Posiadamy doświadczenie m.in. we współpracy z górnictwem odkrywkowym (kopalniami kruszywa naturalnego, wapienia, węgla brunatnego), górnictwa głębinowego (kopalnie węgla kamiennego) oraz górnictwa otworowego (gaz łupkowy/shalegas, wody lecznicze i solanki).


W ramach oferty zapewniamy branży górniczej:

  • reprezentowanie w sprawach postępowań koncesyjnych, a w tym: w sprawie koncesji na poszukiwanie lub koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża lub koncesji na wydobywanie złoża kopalin podstawowych i pospolitych. Zapewniamy wsparcie również na etapie poprzedzającym uzyskanie koncesji poprzez obsługę transakcji nabywania gruntów, a także na etapie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  • współpracę przy tworzeniu umów o użytkowanie górnicze i innych umów dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa górniczego.
  • pozyskiwaniu prawa do pozyskiwania informacji geologicznej oraz prawa do korzystania z informacji geologicznej.
  • analizy i audyty dokumentacji geologicznej.
  • pomoc przy opracowywaniu planów ruchu zakładu górniczego, dodatków do tych planów, oraz zmian w planach i dodatkach do planów ruchu zakładów górniczych.
  • sporządzany odwołania od opłat podwyższonych za wydobywanie złoża bez koncesji lub z naruszeniem jej warunków oraz odwołania od decyzji wstrzymujących ruch zakładu górniczego i innych decyzji negatywnie wpływających na ruch zakładu.
  • reprezentujemy przedsiębiorców górniczych przed sądami oraz innymi instytucjami w sprawach dotyczących szkód górniczych, w tym świadczymy pomoc prawną dla osób z kierownictwa oraz dozoru ruchu przedsiębiorców górniczych w postępowaniach administracyjnych, w tym odwołaniach od decyzji Okręgowych Urzędów Górniczych, odwołaniach od decyzji Wyższego Urzędu Górniczego, czy w składaniu skarg do sądów administracyjnych czy Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Dodatkowo wspieramy w obszarach związanych z działalnością górniczą regulowanych przez normy ochrony przyrody z obszaru m.in. ocen oddziaływania na środowisko, gospodarki odpadami (w tym odpadami wydobywczymi), rekultywacji i rewitalizacji terenów przekształconych w wyniku działalności górniczej, ochrony gruntów rolnych i leśnych, (likwidacja zakładu górniczego), gospodarowania wodami (pozwolenie wodnoprawne).