Kontakt telefoniczny z kancelarią:

Poszukiwanie dokumentów w IPN

Instytut Pamięci Narodowej (IPN) to urząd, w którym można uzyskać informacje na temat osób represjonowanych w XX w. W tym celu należy skompletować odpowiednie dokumenty i przedstawić je razem z wnioskiem w miejscowym oddziale Instytutu.

Kwerenda, czyli poszukiwanie dokumentów w IPN może być procesem wymagającym pomocy pełnomocnika. W Kancelarii Adwokackiej Krakowscy Adwokaci zapewniamy pomoc prawną oraz oferujemy wsparcie podczas postępowania administracyjnego w sprawie udostępnienia dokumentów z zasobów IPN. Zapraszamy do kontaktu.

Co to jest IPN?

Instytut Pamięci Narodowej (IPN) jest urzędem, który zajmuje się historią Polski i jej obywateli w XX w, w szczególności okresem II wojny światowej i PRLu. W urzędzie tym zbierane są i przechowywane dokumenty powstałe w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. Dokumenty te mogą być udostępniane do wglądu uprawnionym osobom. Instytut prowadzi śledztwa w sprawie przestępstw popełnianych na obywatelach przez organy władzy publicznej, w tym morderstw i represji, którym poddawani byli przedstawiciele opozycji demokratycznej. Dokumentuje on również historię osób represjonowanych w tamtym czasie.

Poszukiwania IPN

Instytut zajmuje się także poszukiwaniem miejsc kaźni i zbiorowego pochówku Polaków poległych wskutek przeciwstawiania się systemowi totalitarnemu lub przez represje totalitarne i czystki etniczne od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r. Wśród celów działania Instytutu jest upamiętnianie historycznych wydarzeń, postaci i miejsc, edukacja publiczna z zakresu historii, prowadzenie badań naukowych nt. historii Polski w XX wieku itp.

Poszukiwanie dokumentów w IPN - Instytut Pamięci Narodowej - pełnomocnictwo Kancelaria Adwokacka Krakowscy Adwokaci

Poszukiwanie dokumentów w IPN - osoby represjonowane

Dokumentacja sporządzona przez organy administracji, sądy, prokuratury organy bezpieczeństwa państwa Polski Ludowej została przejęta przez IPN i znajduje się w jego zasobach. Poza walorem historycznym i statystycznym obecnie służy ona osobom prowadzącym badania naukowe czy autorom publikacji. Jest również udostępniana osobom represjonowanym lub ich rodzinom celem poznania prawdy historycznej. Szczególnie interesujący z prawnego punktu widzenia jest jej walor dowodowy, a co za tym idzie możliwość wykorzystania jej w postępowaniach sądowych dotyczących dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia od Skarbu Państwa za represje.

Poszukiwanie dokumentów w IPN a odszkodowanie lub zadośćuczynienie dla osób represjonowanych

Zgromadzona przez IPN dokumentacja jest szczególnie istotna w sprawach osób pokrzywdzonych z powodu działalności niepodległościowej. Zgodnie z ustawą o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, osobie, wobec której stwierdzono nieważność orzeczenia albo wydano decyzję o internowaniu w związku z wprowadzeniem w dniu 13 grudnia 1981 r. w Polsce stanu wojennego, przysługuje od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wynikłe z wydania lub wykonania orzeczenia albo decyzji. Postępowanie w tej sprawie możemy podzielić na trzy etapy.

1. W pierwszej kolejności należy ustalić zdarzenie historyczne, które ma być podstawą dochodzonych roszczeń. Koniecznym jest skompletowanie dokumentów oraz dowodów potwierdzających krzywdę i szkodę powstałą na skutek działalności niepodległościowej . Jeżeli jesteśmy uprawnieni – możemy skorzystać z archiwów Instytutu Pamięci Narodowej występując z wnioskiem o przeprowadzenie kwerendy.

2. W oparciu o dokumenty archiwalne Sąd Okręgowy stwierdza nieważność orzeczenia, które było wydane wobec osoby represjonowanej. Prawomocne postanowienie o uznaniu orzeczenia za nieważne jest podstawą wniosku o odszkodowanie, zadośćuczynienie lub sfinansowanie upamiętnienia w przypadku osoby zmarłej. Dowiedz się więcej o uznaniu za nieważny wyroku za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.  

3. W trzecim, ostatnim etapie należy wystąpić z wnioskiem o przyznanie zadośćuczynienia, lub odszkodowania. We wniosku należy wskazać uprawnione osoby, oznaczyć wysokość dochodzonego odszkodowania i zadośćuczynienia, wykazać szkodę i krzywdę oraz uzasadnić swoje roszczenie. Właściwym do rozpoznania wniosku jest Sąd Okręgowy według aktualnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Przeczytaj więcej o odszkodowaniu dla osób represjonowanych.

IPN - wyszukiwanie osób represjonowanych - wniosek

Jeżeli podejrzewasz, iż w archiwach IPN mogą znajdować się dokumenty dotyczące ciebie lub osób najbliższych (również zmarłych), musisz wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie udostępnienia do wglądu dokumentów. Postępowanie wszczyna się na wniosek osoby zainteresowanej złoży na formularzu urzędowym.

Do wniosku należy dołączyć m.in.:

– odpis skrócony aktu zgonu osoby zmarłej, postanowienie sądu o uznaniu za zmarłego lub o stwierdzeniu zgonu. W przypadku gdy śmierć osoby jest faktem znanym organowi z urzędu, można odstąpić od przedstawienia dowodów, które potwierdzają zgon;

– dokumenty, które potwierdzają pokrewieństwo bądź powinowactwo osoby wnioskującej ze zmarłą, takie jak odpisy aktów stanu cywilnego i dokumenty stwierdzające tożsamość lub ich uwierzytelnione kopie.

W sytuacji gdy wnioskującym jest krewny w linii bocznej – oświadczenie o braku wiedzy o osobie najbliższej zmarłego, którego wniosek dotyczy.

Poszukiwanie dokumentów w IPN - pełnomocnictwo, pomoc prawna - Kancelaria Adwokacka Krakowscy Adwokaci
Poszukiwanie dokumentów w IPN - Instytut Pamięci Narodowej - Kancelaria Adwokacka Krakowscy Adwokaci

IPN archiwum online - miejsce i forma złożenia wniosku

Wniosek o udostępnienie do wglądu dokumentów składa się osobiście w siedzibie dowolnego oddziału lub delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w obecności upoważnionego pracownika, który potwierdza tożsamość wnioskodawcy. Wniosek można złożyć za pośrednictwem poczty pod warunkiem poświadczenia podpisu przez notariusza. Wniosek można też przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, lecz w tej sytuacji podpis wnioskodawcy musi być poświadczony przez notariusza bądź inną osobę do tego uprawnioną, zgodnie z prawem państwa, w którym czynność ta została dokonana. Podczas gdy wnioskodawca mieszka poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, może przesłać wniosek z podpisem uwierzytelnionym przez konsula za pośrednictwem poczty. IPN oferuje udostępnianie dokumentów archiwalnych w formie tradycyjnej – poprzez wgląd w dokumenty lub reprodukcje papierowe, bądź też online. W postępowaniu o udostępnienia dokumentów wnioskodawca może także działać przez pełnomocnika, a pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i dołączone do wniosku.

Poszukiwanie dokumentów w IPN - pełnomocnictwo

W postępowaniu o udostępnienia dokumentów wnioskodawca może także działać przez pełnomocnika, a pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i dołączone do wniosku. Pełnomocnik może reprezentować wnioskodawcę również w postępowaniu odwoławczym, w przypadku negatywnego rozpoznania wniosku.

Zapraszamy do współpracy z naszą kancelarią adwokacką Krakowscy Adwokaci.

Poszukiwanie dokumentów w IPN - Kancelaria Adwokacka Krakowscy Adwokaci

Poszukiwanie dokumentów w IPN - Kancelaria Adwokacka Krakowscy Adwokaci

W kancelarii Krakowscy Adwokaci oferujemy pełnomocnictwo oraz pomoc w procedurze składania wniosku do Instytutu Pamięci Narodowej. Wyjaśniamy niezrozumiałe kwestie i służymy pomocą prawną na każdym etapie. Zapraszamy do kontaktu.

Anna Plebanek-Liro

Adwokat

Jakub Tolasz

Adwokat

Poszukiwanie dokumentów w IPN

W Kancelarii Adwokackiej Krakowscy Adwokaci pracują adwokaci świadczący pomoc prawną na każdym etapie w woj. małopolskim, w tym w poniższych miastach:

Poszukiwanie dokumentów w IPN Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Oświęcim, Chrzanów, Olkusz, Nowy Targ, Bochnia, Gorlice, Zakopane, Skawina, Wieliczka, Andrychów, Trzebina, Wadowice, Kęty, Myślenice, Libiąż, Brzesko, Limanowa, Rabka-Zdrój, Dąbrowa Tarnowska, Miechów, Brzeszcze, Niepołomice, Krynica-Zdrój, Bukowno, Krzeszowice, Sucha Beskidzka, Chełmek, Stary Sącz, Wolbrom, Mszana Dolna, Tuchów, Sułkowice, Dobczyce, Proszowice, Grybów, Maków Podhalański, Szczawnica, Piwniczna-Zdrój, Jordanów, Muszyna, Biecz, Kalwaria Zebrzydowska, Słomniki, Żabno, Szczucin, Skała, Zator.