Kontakt telefoniczny z kancelarią:

Odszkodowanie za śmierć

Śmieć bliskiej osoby to dla każdego traumatyczne przeżycie. Zgodnie z treścią art. 446 Kodeksu cywilnego, sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. Ponadto sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Wyżej wymienione roszczenia powstają w przypadku, jeżeli śmierć osoby najbliższej wystąpiła na skutek działania lub zaniechania osoby trzeciej.

Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby

Podmiot odpowiedzialny za szkodę i krzywdę może być ubezpieczony. W takim wypadku odszkodowanie lub zadośćuczynienie może zostać wypłacone przez ubezpieczyciela. W przypadku odmowy wypłaty przez zakład ubezpieczeń, może on być również strona postępowania przed sądem. Odszkodowanie lub zadośćuczynienie wypłacane może być na skutek śmierci z powodu zdarzeń takich jak: wypadek przy pracy, błąd medyczny, wypadek komunikacyjny, wypadek w gospodarstwie rolnym. O odszkodowanie mogę ubiegać się bliscy zmarłej osoby jeśli na skutek śmierci członka rodziny ich sytuacja życiowa uległa zmianie – pogorszeniu. Odszkodowanie z powodu śmierci bliskiej osoby nie jest równoznaczne z zadośćuczynieniem, które jest definiowane jako rekompensata za krzywdę.

Komu przysługuje odszkodowanie?

Koszty leczenia i pogrzebu zobowiązany do naprawienia szkody winien zwrócić tej osobie, która je poniosła. Osoba, wobec której zmarły był obowiązany do alimentacji może domagać się od sprawcy renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Renty takiej mogą domagać się również osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał wystarczające środki na utrzymanie. Odszkodowanie i zadośćuczynienie przypisane są najbliższym członkom rodziny zmarłego. 

Jakie odszkodowanie można uzyskać?

Odszkodowanie obejmuje wyrównanie strat materialnych poniesionych przez bliskich zmarłego z powodu jego śmierci. Jest ono świadczeniem jednorazowym. Natomiast podstawą żądania zadośćuczynienia jest poczucie krzywdy, bólu i cierpienia po stronie osób bliskich zmarłego. W sytuacji trwałego i ciężkiego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, które skutkuje brakiem możliwości nawiązania lub kontynuowania rodzinnej więzi, sąd ma prawo przyznać najbliższym członkom rodziny poszkodowanego daną sumę na poczet zadośćuczynienia pieniężnego za poniesioną krzywdę. Zadośćuczynienie przyjmuje formę jednorazowego świadczenia. Świadczeniem które jest powtarzalne jest renta. Jest ona przyznawana wówczas, gdy na osobie zmarłej spoczywał obowiązek alimentacyjny bądź dostarczała ona z własnej inicjatywy środków utrzymania.

Do kiedy można ubiegać się o odszkodowanie?

Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienie ograniczone są terminami przedawnienia. Ich okres zależny jest od podstawy dochodzenia roszczenia (podstawy odpowiedzialności). Wpływ na rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia oraz jego długość mają również takie okoliczności jak moment dowiedzenia się o szkodzie, o osobie zobowiązanej do jej naprawienia bądź też od faktu, czy szkoda wynikła na skutek zbrodni lub występku.

Co jest potrzebne by uzyskać odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej?

Postępowanie zarówno sądowe jak i administracyjne bądź też przed zakładem ubezpieczeń społecznych, wymaga udowodnienia przebiegu zdarzenia, jego skutków oraz osób odpowiedzialnych za tragiczny skutek. W tym celu należy zgromadzić i przedstawić dowody. Wśród tych najbardziej istotnych należy wymienić:

 • zeznania świadków
 • nagrania monitoringu
 • notatki policyjne
 • protokoły wypadku przy pracy
 • dokumentacja serwisowa urządzeń, które spowodowały wypadek
 • dokumenty dotyczące leczenia pokrzywdzonego
 • wyroki zasądzające alimenty bądź ugody/umowy alimentacyjne
 • potwierdzenia przelewów faktycznie dokonywanych darowizn
 • rachunki i faktury wykazujące koszty powstałe na skutek zdarzenia
 • wyceny naprawy urządzeń i przedmiotów zniszczonych na skutek zdarzenia
 • zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu osoby zmarłej

Sposoby dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienie

Poza przepisami szczególnymi uprawniającymi do świadczeń np. ubezpieczenia społecznego bądź ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, odszkodowania i zadośćuczynienia możemy dochodzić na drodze postępowania sądowego. Pierwszym krokiem w takim postępowaniu powinno być wystąpienie do sprawcy z listem adwokackim lub wezwaniem do zapłaty, celem podjęcia próby ugodowego zakończenia sprawy. Strony mogą również wystąpić do mediatora celem uzyskania pomocy w uzgadnianiu stanowisk. W przypadku jeżeli sporu nie uda się rozwiązać na drodze postępowania polubownego, należy wystąpić z powództwem cywilnym. Pozew skierowany może być do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego bądź też Sądu Okręgowego. Kwestie takie jak właściwość miejscowa sądu czy wysokość opłaty od pozwu zależne są od szczegółów konkretnej sprawy i ustalane są na w trakcie konsultacji prawnej. W sądzie strona występować może samodzielnie bądź korzystając z pełnomocnika, w tym pełnomocnika profesjonalnego jakim jest adwokat lub radca prawny. Przed samodzielnym wytoczeniem powództwa warto jednak skonsultować się z profesjonalistą, gdyż należy pamiętać, iż przegrywając proces musimy liczyć się z obowiązkiem poniesienia kosztów sądowych, ale również kosztów pełnomocnika drugiej strony.

Kancelaria Adwokacka Krakowscy Adwokaci

W ramach praktyki naszej kancelarii adwokackiej Krakowscy Adwokaci oferujemy wsparcie prawne w ubieganiu się o odszkodowanie za śmierć.

Anna Plebanek-Liro

Adwokat

Jakub Tolasz

Adwokat

Odszkodowanie po śmierci - obszar działania

W kancelarii Adwokackiej Krakowscy Adwokaci oferujemy pomoc prawną w sytuacjach odzyskania odszkodowania za śmierć bliskiej osoby, odszkodowanie za śmierć rodzica, odszkodowanie za śmierć babci, odszkodowanie za śmierć ojca, odszkodowanie za śmierć matki, odszkodowanie po śmierci teściowej, odszkodowanie po śmierci teścia, odszkodowanie za śmierć dziecka. Oferujemy swoje usługi w miastach woj. małopolskiego takich jak: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Oświęcim, Chrzanów, Olkusz, Nowy Targ, Bochnia, Gorlice, Zakopane, Skawina, Wieliczka, Andrychów, Trzebina, Wadowice, Kęty, Myślenice, Libiąż, Brzesko, Limanowa, Rabka-Zdrój, Dąbrowa Tarnowska, Miechów, Brzeszcze, Niepołomice, Krynica-Zdrój, Bukowno, Krzeszowice, Sucha Beskidzka, Chełmek, Stary Sącz, Wolbrom, Mszana Dolna, Tuchów, Sułkowice, Dobczyce, Proszowice, Grybów, Maków Podhalański, Szczawnica, Piwniczna-Zdrój, Jordanów, Muszyna, Biecz, Kalwaria Zebrzydowska, Słomniki, Żabno, Szczucin, Skała, Zator.