Kontakt telefoniczny z kancelarią:

Karta Polaka

Karta Polaka – co to jest za dokument, w jakich sytuacjach jest wydawany i do czego uprawnia?

Karta Polaka to dokument, który uprawnia do wielu przywilejów na terytorium państwa polskiego, a także do wnioskowania o zezwolenie na pobyt stały

W naszej Kancelarii Adwokackiej Krakowscy Adwokaci oferujemy kompleksową pomoc prawną dotyczącą Karty Polaka oraz zezwolenia na pobyt stały. Zapraszamy do kontaktu.

Zezwolenie na pobyt stały

Zezwolenie na pobyt stały uprawnia cudzoziemców do wykonywania pracy na terytorium RP i zwalnia z obowiązku uzyskania w tym celu dodatkowych zezwoleń dopuszczających do rynku pracy. Uprawnia też do podróżowania do innych krajów w strefie Schengen. Jednak pobyt w kraju trzecim nie może przekroczyć 90 dni w okresie 180 dni. Zezwolenie na pobyt stały jest przyznawane w oparciu o różne okoliczności, w tym o polskie pochodzenie lub Kartę Polaka.

Zezwolenie na pobyt stały
a polskie pochodzenie

Zezwolenie na pobyt stały może otrzymać cudzoziemiec, który posiada polskie pochodzenie i ma zamiar osiedlić się w Polsce na stałe. Przez osobę polskiego pochodzenia uznaje się osobę, która posiada lub posiadała co najmniej jednego z rodziców bądź dziadków lub dwoje pradziadków narodowości polskiej, a także wykazuje swój związek z polskością (np. respektuje tradycje polskie, mówi po polsku, obchodzi święta, zna historię RP). Te okoliczności najczęściej są weryfikowane w trakcie spotkania w konsulacie lub urzędzie wojewódzkim w trakcie toczącego się postępowania.
Warto przed złożeniem odpowiedniego wniosku przeprowadzić kwerendę dokumentów wykazujących pochodzenie przodków cudzoziemca.

Gdy pochodzenie polskie zostanie potwierdzone, cudzoziemiec składa oświadczenie potwierdzające przynależność do Narodu Polskiego. Polskie pochodzenie zmienia sytuację narodowościową cudzoziemca.

Zezwolenie na pobyt stały
- Karta Polaka

Karta Polaka to dokument, który stanowi o przynależności cudzoziemca do Narodu Polskiego. Należy pamiętać, że Karta Polaka nie jest równoznaczna z nadaniem cudzoziemcowi obywatelstwa polskiego, przyznaniem mu prawa pobytu stałego bądź czasowego, ani nie nadaje mu prawa do przekraczania granic Polski bez wizy.

Zezwolenie na pobyt stały oparty na Karcie Polaka może uzyskać cudzoziemiec, który posiada ważną Kartę Polaka i ma zamiar na stałe osiedlić się w Polsce, bądź udzielono mu w Polsce azylu.

Karta Polaka powiązana jest z posiadaniem przywilejów, takich jak zwolnienie z opłat za uzyskanie wizy oraz za złożenie wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego. Umożliwia także podejmowanie legalnej pracy na terytorium RP bez posiadania zezwolenia na pracę, prowadzenie działalności gospodarczej na takich zasadach, jak obywatele Polski i inne.

Karta Polaka a obywatelstwo

Polskie pochodzenie oraz Karta Polaka umożliwiają staranie się o uzyskanie zezwolenia na pobyt stały. 

Cudzoziemiec może zostać uznany za obywatela polskiego jeśli przebywa na terytorium Polski nieprzerwanie od co najmniej roku na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał na podstawie posiadania Karty Polaka bądź polskiego pochodzenia.

Karta Polaka - jak zdobyć?

Żeby wnioskować o Kartę Polaka należy przygotować poniższe dokumenty:

1. Wniosek, który wypełnia się według objaśnień do niego dołączonych.

2. 1 x fotografia (zdjęcie musi być wyraźne i wykonane nie później niż 6 miesięcy).

3. Skompletowane oraz skopiowane dokumenty, które stanowią poświadczenie przynależności cudzoziemca do Narodu Polskiego oraz znajomość języka polskiego (poświadczenie zdania egzaminu lub świadectwa ukończenia szkoły bądź studiów w Polsce, albo świadectwa ukończenia szkoły poza Polską z wykładowym językiem polskim). W przypadku braku powyższych dokumentów znajomość języka polskiego jest oceniana przez konsula lub wojewodę podczas rozmowy.

Karta Polaka - co to, potrzebne dokumenty - Kancelaria Adwokacka Krakowscy Adwokaci
Karta Polaka - zezwolenie na pobyt stały - Kancelaria Adwokacka Krakowscy Adwokaci

Karta Polaka - wniosek

Wzór wniosku został określony w Rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dn. 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka oraz wzoru Karty Polaka.

Celem przyznania lub przedłużenia ważności Karty Polaka należy wystąpić do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Konsula RP lub Wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca.

Karta Polaka - jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Zgodnie z wymogami ustawowymi dowodami potwierdzającymi polskie pochodzenie mogą być dokumenty, wydane przez polskie władze państwowe lub kościelne, a także przez władze byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Wśród dokumentów oraz dowodów, które poświadczają polską narodowość wnioskodawcy bądź jego wstępnych mogą znaleźć się:

– polski dokument tożsamości (np. dowód osobisty, paszport),

– akty stanu cywilnego lub ich odpisy albo metryki chrztu poświadczające związek z polskością;

– prawomocna decyzja o pochodzeniu polskim, która została wydana zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji,

– dokumenty, które potwierdzają odbycie służby wojskowej w polskich formacjach wojskowych,

– dokumenty, które potwierdzają deportację lub uwięzienie zawierające wpis o polskim pochodzeniu,

– zagraniczny dowód tożsamości, w którym zamieszczono informację o polskiej narodowości posiadacza,

– dokument o rehabilitacji osoby deportowanej, który zawiera informację o polskim pochodzeniu osoby,

– zaświadczenie od organizacji polonijnej, które potwierdza aktywne angażowanie się w działalność na rzecz polskiej mniejszości narodowej lub języka i kultury polskiej,

– inne dokumenty potwierdzające związek z polskością w tym m.in. inne dokumenty urzędowe zawierające wpis informujący o narodowości polskiej (np. legitymacje szkolne, pracownicze, świadectwa pracy) lub dokumenty potwierdzające prześladowanie osoby ze względu na jej polskie pochodzenie.

Dokumenty, które potwierdzają polskie pochodzenie najczęściej uzyskuje się z archiwów, jak np. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, archiwa państwowe lub archiwa kościelne (lista). Dokumenty, które świadczą o polskim pochodzeniu cudzoziemiec może też uzyskać w odpowiednich archiwach lub instytucjach państwowych w swoim kraju.

Karta Polaka dla dziecka

Dziecko może mieć przyznaną Kartę Polaka na wniosek rodziców, którzy ją posiadają lub posiadali przed uzyskaniem pobytu stałego. Jeśli natomiast Kartę ma bądź miało tylko jedno z rodziców, drugie musi w obecności wojewody lub polskiego konsula wyrazić zgodę na wydanie dla dziecka Karty Polaka. 

Kartę Polaka może także otrzymać dziecko, które wykaże, że co najmniej jedno z jego rodziców bądź dziadków, lub co najmniej dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało polskie obywatelstwo. W tej sytuacji wniosek w imieniu małoletniej osoby składa żyjący rodzic, bądź ustawowy przedstawiciel.

Karta Polaka - Kancelaria Adwokacka Krakowscy Adwokaci
Karta Polaka - benefity wynikające z posiadania - Kancelaria Adwokacka Krakowscy Adwokaci

Karta Polaka - do czego uprawnia

Karta Polaka – przywileje, które wiążą się z posiadaniem karty, to:

– bezpłatne otrzymanie wizy krajowej, która uprawnia do wielokrotnego przekraczania polskiej granicy,

– bezpłatne złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały,

– brak opłat przy składaniu wniosku o nadanie obywatelstwa przez Prezydenta RP w polskim konsulacie,

– podejmowanie legalnej pracy na terytorium RP i brak konieczności posiadania zezwolenia,

– prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce na tych samych zasadach co polscy obywatele,

– korzystanie z pomocy Konsula w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa bądź życia, w ramach jego kompetencji,

– bezpłatna opieka zdrowotna w stanach nagłych, na tych samych zasadach co obywatele Polski,

– darmowy wstęp do muzeów państwowych w Polsce,

– ulga w wysokości 37% na przejazdy koleją na terytorium RP,

– brak opłat za studia w Polsce.

Karta Polaka - Kancelaria Adwokacka Krakowscy Adwokaci

W naszej Kancelarii Adwokackiej Krakowscy Adwokaci świadczymy pomoc prawną w zakresie uzyskania Karty Polaka oraz zezwolenia na pobyt stały. Wyjaśniamy skomplikowane kwestie i odpowiadamy na wszelkie pytania. Zapraszamy do współpracy.

Anna Plebanek-Liro

Adwokat

Jakub Tolasz

Adwokat

Karta Polaka - pytania

Karta Polaka – pytania i odpowiedzi, które najczęściej zdarzają się w praktyce.

Jak długo ważna jest Karta Polaka?

Kartę Polaka wydaje się na czas określony i jest ona ważna przez 10 lat od daty jej przyznania. W przypadku osób małoletnich okres ważności karty wynosi również 10 lat, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym upływa rok od uzyskania przez małoletniego pełnoletności.

Żeby przedłużyć Kartę Polaka należy wystąpić o jej przedłużenie o kolejne 10 lat najpóźniej 3 miesiące przed terminem upływu ważności.

Co w sytuacji zagubienia lub zniszczenia Karty Polaka?

Jeśli Karta Polaka ulegnie zniszczeniu lub zgubieniu należy złożyć wniosek o wydanie duplikatu do konsula lub wojewody, który ją wydał.

Jak korzystać z Karty Polaka?

Aby móc korzystać ze wszystkich przywilejów wynikających z posiadania Karty Polaka należy okazywać ją z ważnym dokumentem tożsamości.

Karta Polaka - dla kogo, korzyści - Kancelaria Adwokacka Krakowscy Adwokaci
Karta Polaka - przywileje - Kancelaria Adwokacka Krakowscy Adwokaci

Karta Polaka - ustawa

Wszystkie kwestie prawne dotyczące Karty Polaka są regulowane przez Ustawę z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. Określa ona uprawnienia posiadaczy Karty Polaka, zasady przyznawania, utraty ważności i unieważniania karty, a także właściwość i tryb postępowania odpowiednich organów w tych sprawach.

Karta Polaka

W naszej Kancelarii Adwokackiej Krakowscy Adwokaci oferujemy pomoc prawną w zakresie Karty Polaka i zezwolenia na pobyt stały na terenie całego woj. małopolskiego, w tym w miastach:

Karta Polaka Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Oświęcim, Chrzanów, Olkusz, Nowy Targ, Bochnia, Gorlice, Zakopane, Skawina, Wieliczka, Andrychów, Trzebina, Wadowice, Kęty, Myślenice, Libiąż, Brzesko, Limanowa, Rabka-Zdrój, Dąbrowa Tarnowska, Miechów, Brzeszcze, Niepołomice, Krynica-Zdrój, Bukowno, Krzeszowice, Sucha Beskidzka, Chełmek, Stary Sącz, Wolbrom, Mszana Dolna, Tuchów, Sułkowice, Dobczyce, Proszowice, Grybów, Maków Podhalański, Szczawnica, Piwniczna-Zdrój, Jordanów, Muszyna, Biecz, Kalwaria Zebrzydowska, Słomniki, Żabno, Radłów, Szczucin, Skała, Zator.