Prawo budowlane Kraków

Praktyka inwestycji budowlanych i ochrony środowiska dedykowana jest zarówno dla deweloperów, inwestorów prywatnych, architektów jak i osób fizycznych. Nasza kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem następujących działań:

Prawo budowlane Kraków

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących zabudowy i zagospodarowania nieruchomości.

Prawo budowlane Kraków

Prowadzimy obsługę prawną związaną z budową budynków o różnym przeznaczeniu.

Prawo budowlane Kraków

Świadczymy usługi prawne związane z uzyskiwaniem zezwoleń środowiskowych i zezwoleń wodnoprawnych.

Prawo budowlane Kraków

Prowadzimy sprawy związane z odpowiedzialnością za szkody w środowisku.

Prawo budowlane Kraków

Zajmujemy się zagadnieniami związanymi z rekultywacją terenów poprzemysłowych i szkód środowiskowych.

Prawo budowlane Kraków – zakup nieruchomości

Przygotowujemy analizę prawną (duediligence) nieruchomości przed zakupem weryfikując tytuł prawny sprzedawcy do nieruchomości, ewentualne obciążenia i jej potencjał budowlany oraz biznesowy. Przygotowujemy projekty umów nieruchomościowych w tym umów rezerwacyjnych, umów deweloperskich i sprzedaży. W ramach naszej praktyki z zakresu prawa budowlanego doradzamy w zakresie mniej standardowych transakcji jak cesje umów deweloperskich i umów sprzedaży, odstąpienia od umów deweloperskich czy prowadzenie sporów z deweloperami i nabywcami nieruchomości.

Prawo budowlane Kraków – proces budowlany

W ramach obsługi procesu budowlanego zapewniamy wsparcie prawne:

  • przy uzyskiwaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (tj. decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego);
  • reprezentujemy strony na etapie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wprowadzaniu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  • asystujemy przy przygotowywaniu zgłoszeń rozpoczęcia robót budowlanych oraz uzyskiwaniu decyzji zatwierdzających projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę;
  • reprezentujemy w postępowaniach incydentalnych związanych z procesem budowlanym w zakresie m.in. uzyskiwaniu opinii i uzgodnienia (pozwolenia wodnoprawne, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia lub opinia o braku konieczności przygotowania OOŚ; decyzje konserwatorskie, ppoż, lokalizacje zjazdów z drogi publicznej itd.);
  • reprezentujemy w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych w sprawach budowlanych;
  • doradzamy w sprawach legalizacji samowoli budowlanej.

Prawo budowlane Kraków – ochrona środowiska

W naszej pracy prowadzimy kompleksową obsługę procesu deweloperskiego w tym m.in. prowadzimy analizę prawnośrodowiskowych aspektów planowanej inwestycji (wpływ na obszary chronione),zajmujemy się uzyskiwaniem decyzji środowiskowych i przygotowujemy odwołania oraz skargi od tych decyzji.

Prowadzimy również obsługę w zakresie spełniania wymogów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami, zgłoszenia instalacji, uzyskiwania decyzji o wprowadzaniu gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, wytwarzaniu odpadów, powodowanie immisji czy powodowaniu hałasu.

Przygotowujemy odwołania od decyzji wymierzających kary za korzystanie ze środowiska lub za nieprawidłowe korzystanie z posiadanych zezwoleń środowiskowych lub korzystanie ze środowiska bez wymaganego zezwolenia (odwołania od kar administracyjnych i grzywien).

W ramach spraw związanych z prawem budowlanym kancelaria zajmuje się również sporządzaniem opinii prawnych dotyczących obowiązków prawnośrodowiskowych przedsiębiorców.